Vzdělávání

Nabídka vzdělávacího a erudičního programu pro oblast moderní komerční praxe

Přednášky a erudiční semináře

Část 1
       Tématické okruhy 

 • Marketingový management
 • Základní pojmy - firemní vize, záměry, cíle, strategie, koncepce, marketingové plány, základní analýzy (SWOT, efektivnosti , rentability, tržní podíl, přitažlivost nabídky, ....,Paretovo pravidlo, Marketingový mix, stabilizační strategie, rozvojová strategie,..., měření efektivnosti, měření výkonnosti,...., kalkulace ceny, kalkulace nákladů, Time management, metoda ABC, benchmarking,....., konkurenceschopnost,...,segmentace,....atd. - význam a užití pojmů
 • Marketing v reálné praxi - reálné využití metodiky
 • Aktivní obchodní politika
 • Moderní komerční praxe
 • Systém TQM
 • Orientace firmy na trhu (pozicování, segmentace, ..., hodnotová nabídka,....)
 • Zákaznické uspokojování, rozvoj zákazníků, ....
 • Praktické aplikace analytických metod (užití faktorové analýzy, matice GE, BCG,....)
 • Taktický marketing, Vztahový marketing, Administrativní marketing ....
 • Optimalizační a revitalizační metody...
 • Metodika nosného sortimentu
 • IS a MIS a jeho význam pro komerční praxi
 • A mnoho dalších dle dohody

Část 2
       Tématické okruhy 

 • Aplikace a praktické komerční využívání elektronických médií - Internetu, Intranetu, IS, MIS, a dalších specializovaných externích komerčních databází
 • Základní datové soubory a jejich praktická příprava a využití pro komerční praxi
 • Aplikace " Manažerské účetnictví"
 • Měření a řízení efektivnosti - rentabilita, ziskovost

 • Měření a řízení výkonnosti
 • Měření a řízení dalších marketingových ukazatelů
 • Tržně orientované strategické plánování (procesy plánování, realizace a kontroly, metodika integrovaných korekcí)
 • Hodnocení obchodního portfolia a jejich praktické aplikace ( konkurenční postavení, přitažlivost trhu,relativní tržní podíl,....matice BCG, GE,...)
 • A mnoho dalších dle dohody

Část 3
       Tématické okruhy

 • Základy moderního managementu - Aplikační teorie managementu, Základní funkce, Specifické oblasti managementu,......
 • Model marketingového řízení
 • Úrovně managementu - Rozhodovací procesy,...a další
 • Plánovací proces jako nástroj řízení - model procesního řízení,...
 • Proces organizování - principy, funkce,.....organizování, organizační struktura,.......
 • Vedení - systém vedení, systém řízení, ......procesní teorie motivace,..............
 • Řídící styly
 • Zásady moderního řízení a moderní komerční praxe
 • Kontrolní procesy - Controlling jako systém a jeho aplikace pro řízení, audity a jejich využití,........
 • a další

Poznámka:. Teoretický základ a praktické aplikace