Naše služby

TY NEJLEPŠÍ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY JIŽ OD ROKU 1996

Přednosti naší nabídky, konkurenční výhoda

 • Schopnost individuálního přístupu ke klientovi, zabezpečující řešení jeho problémů.
 • Osobní dlouholeté profesionální zkušenosti vedení poradenské kanceláře z oblasti řídící a komerční praxe, získané zastávanými pozicemi vrcholového managementu českých firem i firem se zahraniční účastí.
 • Rozsáhlé teoretické znalosti a praktické zkušenosti s realizovanými aplikacemi a implementacemi moderních komerčních, marketingových a řídících metod.
 • Detailní znalosti a praktické zkušenosti z řídící a komerční praxe z různých odvětví hospodářství v ČR. Vlastní metodika poradenské kanceláře, pro komplexní systém i dílčí bloky, variabilně přizpůsobitelná specifickým podmínkám klienta.
 • Variabilně využitelný smluvní "Out-sourcing"- specialisté pro dílčí oblasti.

Ing. Václav Fišer

Přednosti a výhody nabízené spolupráce

 • Schopnost individuálního přístupu ke klientovi, zabezpečující řešení jeho problémů.
 • Osobní dlouholeté profesionální zkušenosti vedení poradenské kanceláře z oblasti řídící a komerční praxe, získané zastávanými pozicemi vrcholového managementu českých firem i firem se zahraniční účastí.
 • Rozsáhlé teoretické znalosti a praktické zkušenosti s realizovanými aplikacemi a implementacemi moderních komerčních a řídících metod.
 • Detailní znalost a praktické zkušenosti z řídící a komerční praxe z různých odvětví hospodářství v ČR.
 • Vlastní metodika poradenské kanceláře, pro komplexní systém i dílčí bloky, variabilně přizpůsobitelná specifickým podmínkám klienta.
 • Variabilně využitelný smluvní "Out-sourcing"-specialisté pro dílčí oblasti.


Nabídka poradenských a konzultačních služeb

 • A: Pro stabilizaci, revitalizaci a založení efektivního rozvoje firmy klienta
 • B: Pro komplexní i dílčí praktické aplikace a implementace   moderních řídících, obchodních, marketingových a dalších (výrobních, TPV,..) metod pro optimalizaci procesů i firmy celkem
 • C: Pro hodnocení a posouzení stavu firmy, audity,...
 • D: Pro zpracování klíčových firemních dokumentů
 • E: Pro realizaci individuálních záměrů a sestavení konkrétních materiálů dle zadání klienta

Další nabídka

 • F: Speciální služby podle zadání klienta (i s využitím out-sourcingu)

 • G: Erudiční a vzdělávací programy
 • H: Personální poradenství


Ad.C -1

Hodnocení a posouzení stavu firmy

(Metodika poradenské kanceláře)

 Posouzení stavu firmy a návrhy řešení nedostatků (Situační analýza ):

 • Analýza strategie, funkcí a organizace,... (firmy, útvarů, pracovníků,...)
 • SWOT analýza (firmy, komodit SBÚ,...)
 • Analýza výsledků hospodaření - výkonnosti, rentability a efektivnosti (firmy, útvarů, pracovníků,...,produktů, distribučních cest, zákazníků....)
 • Analýzy - tržního podílu, přitažlivosti nabídky, konkurenceschopnosti ....a dalších marketingových ukazatelů
 • další dílčí analýzy - teritoriální, odvětvové, .....
 • a další

Výstupem je:

 • Analýza současného stavu s detailní specifikací pozitiv a negativ
 • Specifikace konkurenčních výhod a nevýhod, .....a další
 • Návrh řešení identifikovaných nedostatků - návrh optimalizace
 • Zdůvodnění návrhů na řešení
 • Návrh Projektu revitalizace a rozvoje...........................a další


Ad.C -2

Marketingový audit:

 • Firemní marketingové strategie a koncepce jejího zabezpečení
 • Marketingového prostředí (zákazníci, partneři, konkurence, distribuční cesty, dodavatelé,...)
 • Marketingové organizace
 • Funkční efektivnosti
 • Marketingových informačních systémů
 • Marketingových plánovacích a kontrolních systémů
 • Systémů vývoje a rozvoje produktu
 • Produktivity marketingu (ziskovost , rentabilita,...)
 • Funkcí (produkty, ceny, distribuce, reklama, prodejní personál,....).......a další

Výstupem je:

 • Marketingový audit
 • Návrh řešení identifikovaných nedostatků - návrh optimalizace

 • Návrh Projektu revitalizace a rozvoje ...........................a další


Ad.D

Zpracování klíčových firemních dokumentů

 • Firemní strategie (stabilizační, rozvojová, strategie Rychlých efektů,...) - reálné specifikace vizí, záměrů, cílů, s detailem - produktové strategie, strategie distribučních cest, cenové strategie, teritoriální strategie, odvětvové,..., strategie Public relations,...a další.
 • Marketingových plánů - strategických, operativních, prováděcích - obchodních, finančních, výrobních, marketingových, personálních,....a další.
 • Firemní koncepce zabezpečení Firemní strategie (rámcových i dílčích strategií) - s prioritou na Cenovou koncepci (s koncepcí kalkulace ceny a kalkulace nákladů), Koncepci zabezpečení efektivních distribučních cest s důrazem na out-sourcing, Prodejní koncepce, Koncepce podpory prodeje, Koncepce Public relations, Personální koncepce s důrazem na koncepci vzdělávání a erudice, Koncepce práce s informací (datové soubory IS,MIS), Koncepce rozvoje zákazníka, Koncepce práce s konkurencí,....a mnoho dalších.
 • Systémy pro aplikace a implementace moderních systémů řízení firem, s aplikací moderního vedení a řízení (Projektové řízení, Řízení podle kompetencí, Řízení podle konkurenční výhody,...), manažerského účetnictví, Time managementu,...., efektivní stimulace na výkonu,..., s relevantní delegací kompetencí, s efektivním systémem práce s informací pro rozhodovací proces, s aplikací moderní komunikace,...,personální rozvojovou strategií,..., a další.
 • Koncepce moderní organizační struktury a řízení - s rozpracováním návrhů moderní organizační struktury, s aplikací zásad Týmové práce, s důrazem na efektivitu a efektivnost výkonu, aktivit,..., systémy motivační a stimulační, kontrolní, zpravodajské, ....
 • Interních norem, předpisů, příkazů (velmi široká nabídka..)
 • Dalších - obchodní a marketingové doklady - Memorandum, Firemní manuál, WEB, e-komerce,...a mnoho dalších.


Ad.E

Návrhy, podklady a sestavení konkrétních materiálů pro realizaci individuálních
záměrů klienta

 • Návrhy komplexních Projektů - stabilizační, revitalizační, restrukturalizační, konsolidační, rozvojové (pro specifikované oblasti),..., a další
 • Návrhy Projektů k vyřešení dílčích záměrů -pro získání strategického partnera, obsazení nového trhu, posílení image, zvýšení výkonnosti, zvýšení efektivnosti, zvýšení konkurenceschopnosti, ....,zavedení nového výrobku,..., získání úvěru,...., vzdělávací,...., prodeje firmy,...,erudiční,....., optimalizace procesů,...a další
 • Zpracování Studií - marketingových i jiných (dle požadavku)
 • Výběrová řízení (přímé organizování, řízení,..., i návrhy, i koordinace,...)
 • Posudky, Oponentury
 • Akvizice ( přímé organizování, řízení,...., i návrhy, i koordinace....)
 • Marketingové průzkumy
 • Příprava jednání (podklady, i účast na jednání,...)
 • Organizace školení
 • Zpracování Projektů - revitalizace a restrukturalizace firem - s aplikací metodiky Rychlých efektů, Strategických záměrů (optimalizační, výkonnostní, jakostní - například strategie TQM)
 • Fotodokumentace (dle zadání)
 • a další


Ad. F

Speciální služby podle zadání klienta 

 (i s využitím out-sourcingu - externí smluvní partneři)

 • Specifické marketingové aktivity
 • Specifické obchodní aktivity

 • Audity osobnosti WORKTEST (externě zajištěné)

 • Specifické IT služby ( praktické aplikace pro řízení firmy i jejich dílčích zabezpečovaných procesů,tvorba WEB, tvorba specifických SW aplikací, tvorba specifických aplikací e-komerce,.... )

 • Specifické služby v oblasti - personalistiky (výběrová řízení - personálního obsazení pracovních míst, personální audity, sestavení Personální strategie, ...., sestavení Plánů osobního rozvoje, zabezpečení procesu vzdělávání,..., popisy pracovních pozic, popisy pracovních činností, specifikace kompetencí, ..atd..)

 • a další


Ad. G

Erudiční a vzdělávací programy

 • Přednáškové a seminární bloky z oblasti Management marketingu a dalších související, s orientací na řízení - praktické aplikace
 • Přednáškové a seminární bloky z oblasti Management marketingu a dalších související, s orientací na obchodní praxi
 • Přednáškové a seminární bloky z oblasti Management marketingu a dalších souvisejících, s orientací na marketingovou praxi
 • Přednáškové a seminární bloky z oblasti Management marketingu a dalších souvisejících, s orientací na další problematiky - Time management, Komunikace, a další
 • Specifické přednáškové a seminární bloky z oblasti dle zájmu klienta s využitím externích spolupracovníků

Poznámka:

Všechny přednáškové, erudiční a seminární bloky mají část:

 • Teorie

 • Praktické aplikace do podmínek klienta

 • Konzultace

 • Test